People

Director

PhD Students

Armin Karamzade
Dmitrii Krylov

Visitors

Kat He

Undergraduate Students

Yanran Wang

PhD Alumni

Master's Alumni

Andrew Jiang
Alex Konrad
Alekhya Pyla

Past Visitors

Bryan Yu

Undergraduate Alumni

Sushrut Borkar
Yongxuan Fu
Xinyi Huang
Mingen Li
Yifei Liu
Yao Luo
Junhan Ouyang
Thomas Reeves
Isabel Rosen
Chinmay Tyagi
Yinfei Wang
Catherine Yuan
Yaosheng Xu
Jiawen Zhang
Carleton Zhao
Zihao Zhu