People

Director

PhD Students

Armin Karamzade
Dmitrii Krylov

Visitors

Kat He

Master's Students

Alekhya Pyla

Undergraduate Students

Sushrut Borkar
Yifei Liu
Isabel Rosen
Yanran Wang
Zihao Zhu

PhD Alumni

Master's Alumni

Andrew Jiang
Alex Konrad

Past Visitors

Bryan Yu

Undergraduate Alumni

Yongxuan Fu
Xinyi Huang
Mingen Li
Yao Luo
Junhan Ouyang
Thomas Reeves
Chinmay Tyagi
Yinfei Wang
Catherine Yuan
Yaosheng Xu
Jiawen Zhang
Carleton Zhao